תקנון פעילות – "התפוח לא נופל רחוק מהעץ

תקופת הפעילות:

 • משך הפעילות: 12/12/2021-01/01/2022.

 • החברה תהא רשאית להאריך או לקצר את מועד הפעילות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת הפעילות - מועצת התפוחים האמריקאית USAEC (להלן: "החברה").

 • הודעה על מועד סיום אחר תינתן ב-09/01/2022 בעמוד הפייסבוק של החברה בקישור https://www.facebook.com/americanapples

 

זכאים להשתתף בפעילות:

 • זכאים להשתתף בפעילות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או משתתפים")

 • גולשים מעל גיל 18 ומעלה.

 • בעלי אזרחות ישראלית שמרכז חייהם בישראל.

 

 
 

מהות הפעילות:

 • קידום עמוד הפייסבוק ופעילות החברה.

 • על כל משתתפ/ת לשתף בגוף המודעה של הפעילות בעמוד הפייסבוק של החברה תמונה שלו/ה עם בתו/בנו המבטאת את הדמיון בניהם (פיזי או חיצוני) והזוכים ייבחרו ע"י צוות העורכים מטעם החברה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל פוסט תגובה, לרבות בשל שימוש בשפה לא נאותה ו/או אלימות מילולית, מלהשתתף בפעילות.

 

בחירת הזוכים:

 • מתוך התמונות שיעלו בין 12/12/2021-01/01/2022  תבחרנה תמונות של שני משתתפים אשר יזכו בחבילת שי עד הבית המורכבת מתפוחי עץ אמריקניים של העונה, והפתעה נוספת למטבח.

 • החברה אינה נושאת באחריות ליצירת קשר אם הפרופיל של המשתתף חסום, ו/או המשתתף לא השאיר פרטי כתובת מייל ליצירת קשר.

 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי פעילות זאת איננה הגרלה - שני משתתפים בעלי התמונות המקוריות ביותר יזכו בחבילת שי עד הבית המורכבת מתפוחי עץ אמריקניים של העונה, והפתעה נוספת למטבח.

 • החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ואת בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה.

 

הפרסים:

 • חבילת שי עד הבית המורכבת מתפוחי עץ אמריקניים של העונה, והפתעה נוספת למטבח. משתתף יכול ליהנות מזכייה אחת בלבד.

 • מימוש הזכייה – הפרס יישלח לזוכים הביתה בהתאם לפרטי הכתובת שיעבירו לאחר ההודעה על זכייתם. 

 • ההכרזה תהיה לאחר הזכייה, הזוכה יקבל הודעה פרטית בפייסבוק.

 • החברה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ואת בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה.

 

אחריות:

 • ההשתתפות בפעילות על כל שלביה, תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות.

 • באישור השתתפותו בפעילות, המשתתף מצהיר כי הינו בן  18 שנים לפחות.

 • הנהלת החברה ו/או מי מטעמה איננה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לעמוד הפייסבוק של החברה, ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

 • מובהר במפורש כי הנהלת החברה בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לפייסבוק.

 • המשתתף מתחייב בזאת לפצות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהעלה לעמוד הפייסבוק שלה ו/או כל פעילות או שימוש שביצע בעמוד הפייסבוק, לרבות אך לא רק, בגין הצגה ו/או פרסום של תכנים ו/או תמונות שנעשו על ידו ו/או ע"י בעל הזכות בתמונות, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של הנהלת החברה, והינו מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת החברה וצוות השופטים בקשר עם תכנים כאמור ו/או עם הגלישה בעמוד הפייסבוק והשימוש בו.

 • הנהלת החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים בעמוד הפייסבוק.

 • המשתתף מתחייב שלא לשלוח/להעלות לעמוד הפייסבוק תכנים/תמונות הכוללות: תוכן למבוגרים בלבד, קידום שירות למבוגרים בלבד, שפה גסה, תוכן גזעני, אתני, פוליטי, הפליה, הסתה לשנאה או מעורר התנגדות אחרת, תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו, הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים, סמים, הימורים ו/או כל תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הזולת, וכן להימנע מהפצת וירוסים, ובאופן כללי עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

 

שמירה על פרטיות:

 • החברה תשמור על פרטיות המשתתפים ולא יימסרו פרטים מזהים אודות המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסמו ע"י המשתתפים בעצמם.

 

שונות:

 • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.

 • הנהלת החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 • בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו, לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה הנהלת החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות (וזאת אף אם היה זוכה המשתתף במבצע ללא אותו מעשה) ולא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות במבצע בנסיבות דנן.

 • זכייתו של משתתף בפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של החברה, ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו.

 • תקנון הפעילות כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו\או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 • הודעה בדבר שינוי תנאי פעילות ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה. פרסום השינוי בפייסבוק של החברה תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.