תקנון פעילות – "אליפות התפוחים"

תקופת הפעילות:

 • משך הפעילות: 05/12/2021-01/01/2022.

 • החברה תהא רשאית להאריך או לקצר את מועד הפעילות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת הפעילות - מועצת התפוחים האמריקאית USAEC (להלן: "החברה").

 • הודעה על מועד סיום אחר תינתן ב-07/01/2022 בעמוד הפייסבוק של החברה בקישור https://www.facebook.com/americanapples

 

זכאים להשתתף בפעילות:

 • זכאים להשתתף בפעילות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או "משתתפים"):

 • גולשים מגיל 16 ומעלה.

 • בעלי אזרחות ישראלית שמרכז חייהם בישראל.


 

מהות הפעילות:

 • קידום עמוד הפייסבוק  ופעילות החברה - מועצת התפוחים האמריקאית USAEC.

 • על כל משתתף במשחק להצליח לקלוע כמה שיותר תפוחים לסל הקניות ולצבור כמה שיותר נקודות.

 • אין הגבלה לכמות המשחקים למשתתף

 • להשלמת ההשתתפות בפעילות על המשתמש להשאיר את פרטיו בתום המשחק בתקופת ימי הפעילות - 05/12/2021-01/01/2022.

 • מועצת התפוחים האמריקאית  USAEC שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל אדם מלהשתתף במשחק בשל תגובות בעמוד הפייסבוק על הפעילות, לרבות בשל שימוש בשפה לא נאותה ו/או אלימות מילולית ו/או מסיבות אחרות.

 

בחירת הזוכים:

 • מתוך המשתתפים במשחק "אליפות התפוחים" ששיחקו בין התאריכים  05/12/2021-01/01/2022 ייבחרו שלושה זוכים, אשר צברו את מירב הנקודות במהלך המשחק ויזכו בחבילת שי עד הבית המורכבת מתפוחי עץ אמריקניים של העונה, והפתעה נוספת למטבח. איתור המשתתף הזוכה יעשה בפנייה למספר הטלפון שהשאיר.

 • מועצת התפוחים האמריקאית USAEC אינה נושאת באחריות ליצירת קשר המשתתף לא השאיר פרטי טלפון ליצירת קשר, השאיר מספר שגוי או שאינו עונה במספר שהשאיר.

 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי פעילות זאת איננה הגרלה.

 • החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ואת בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה.

 

הפרסים:

 • הפרס - חבילת שי עד הבית המורכבת מתפוחי עץ אמריקניים של העונה, והפתעה נוספת למטבח.

 • משתתף יכול ליהנות מזכייה אחת בלבד.

 • מימוש הזכייה – הפרס יישלח לזוכים הביתה בהתאם לפרטי הכתובת שיעבירו לאחר ההודעה על זכייתם. 

 • ההכרזה תהיה לאחר הזכייה, הזוכה יקבל הודעה פרטית או שיחה לנייד.

 • החברה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ואת בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה.

 

אחריות:

 • ההשתתפות בפעילות על כל שלביה, תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות.

 • באישור השתתפותו בפעילות, המשתתף מצהיר כי הינו בן  16 שנים לפחות.

 • הנהלת החברה ו /או מי מטעמה איננה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לפעילות ולא תהיה אחראית לכל נזק ו\או אובדן  ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

 • מובהר במפורש כי הנהלת החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי, לפעילות.

 

שמירה על פרטיות:

 • החברה תשמור על פרטיות המשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט שמות הזוכים שיפורסמו בעמוד הפייסבוק של החברה.

 

שונות:

 • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.

 • הנהלת החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים,  בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 • בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות  ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו, לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה הנהלת החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות (וזאת אף אם היה זוכה המשתתף בפעילות ללא אותו מעשה) ולא תהינה למשתתף כל טענה ו\או תביעה כנגדה ו\או כנגד מי מטעמה  בגין הפסקת ההשתתפות במבצע בנסיבות דנן.

 • זכייתו של משתתף בפעילות עשויה להיות  מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של החברה ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום  שמו ולסיקור זכייתו.

 • תקנון הפעילות כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו\או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 • הודעה בדבר שינוי תנאי פעילות ו\או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה. פרסום השינוי בפייסבוק של החברה ייחשב כהודעה על פי סעיף זה.